top of page

הזמן רץ

נכנס הביתה בערב, כבר מאוחר. איך שהזמן רץ. קדימה, יש עוד הרבה דברים להספיק.


שלום שלום, מה נשמע? חותך סלט, עורך שולחן, אוכל משהו, איך היה? כן? ולך? מה? המדיח התקלקל, בסדר, שוטף כלים, סידרתם תיקים? עוזר. קדימה, להתקלח, לאן היא הלכה? בואי, קדימה, צריך להתארגן, מנקה, לכו למיטה, אני תיכף בא, עובר על הרשימה, אני לא מספיק, איך הזמן רץ, יש עוד הרבה לעשות, מה את עושה כאן? קדימה, למיטה, יש עוד כמה דברים של עבודה וצריך לארגן משהו למחר. כן, כן, אני מגיע.. נשכב לידן, נושם קצת. סיפור? בטח, סיפור, קורא, מה זאת אומרת לא צחצחת שיניים? נו, אז לכי לצחצח, כן אני בא לעזור. אבל מה את עושה פה? לא נרדמת כבר? באת למדוד לה זמן? אין זמן... טוב, בסדר, אל תדאגי, אני אמדוד, לכי את למיטה, הנה הגענו, קדימה, לילה טוב! לא, אני לא יכול להישאר, יש לי עוד הרבה דברים לעשות, כבר מאוחר ואין לי זמן. כמו מה? קצת דברים של עבודה, כן, אני יודע שכל הזמן יש דברים של עבודה. ומה עוד? לכתוב, אני רוצה לכתוב, למה לא לכתוב? להישאר? אבל אני רוצה לכתוב, אני רוצה לפרסם משהו מחר, ואין לי זמן. גם אין לי באמת רעיון... נו אבל אתן צריכות ללכת כבר לישון, טוב עוד קצת. את יודעת מה? אולי תתני לי רעיון בינתיים, על מה לכתוב? בסדר, אני אשאר עוד קצת, אבל תתני רעיון, נו מאוחר, איך שהזמן רץ היום... רגע, מה?


לכתוב שלא היה לי זמן לכתוב, כי הייתי עם הילדות שלי?


המממ..

ילדה חכמה.


הזמן לא רץ.

אני רץ.Comments


Post: Blog2_Post

תודה! להסרה יש להשיב "הסר"

bottom of page